Đại học tự trị Yucatán

Trường Đại học Tự trị Yucatán là cơ sở lớn nhất trong khu vực. Nó có sáu khu học xá, trong đó có 5 khuôn viên thuộc thủ phủ bang Mérida và một thuộc Tizimín, phía đông Yucatán. Lịch sử Đại học Tự trị Yucatán có thể được bắt nguồn từ năm 1611, khi một…

Hạng: 1916 thế giới - Quy mô: 12.208 sinh viên