Đại học Hiroshima

Mặc dù một số tổ chức cấu thành của nó có từ trước, Đại học Hiroshima hoạt dộng dưới hình thức hiện tại vào năm 1949. Điều này diễn ra như là một phần của việc tái tổ chức giáo dục Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thành lập một trường đại…

Hạng: 366 thế giới - Quy mô: 15.112 sinh viên