Đại học Illinois tại Urbana-Champaign

Đại học Illinois tại Urbana-Champaign sinh ra trong sự tranh cãi do người chủ đầu tiên thúc đẩy trường theo hướng tự do, nghệ thuật “trường phái tư tưởng” nhưng bị phản đối bởi những người khác muốn trường trở thành một trường đại học công nghiệp, 2 thành phố hiện nay (Urbana và Champaign)…

Hạng: 33 thế giới - Quy mô: 43.402 sinh viên