Đại học Alexandria

Năm 1938, mầm mống ban đầu của Đại học Alexandria đã bắt đầu dưới hình thức hai khoa vệ tinh của Đại học Fouad. Đó là 2 khoa nghệ thuật và luật. Khoa Kỹ thuật sau đó được thành lập vào năm 1941. Trước nhu cầu phát triển nhiều ngành học để học cao hơn…

Hạng: 736 thế giới - Quy mô: 142.735 sinh viên

Học viện Khoa học, Công nghệ & Vận tải Hàng hải Ả Rập

Việc thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Vận tải Hàng hải Ả Rập (AASTMT) được Ủy ban Giao thông Ả Rập thông qua vào ngày 11 tháng 3 năm 1970. Tiền thân của nó là là Học viện Giao thông Hàng hải Khu vực. Một sắc lệnh ủy quyền cho Cộng hòa…

Hạng: 2755 thế giới - Quy mô: 20.000 sinh viên