Đại học Twente

Tại Đại học Twente, chúng tôi là những người tiên phong trong việc hợp nhất công nghệ, khoa học và kỹ thuật với khoa học xã hội để tác động đến thế giới xung quanh chúng ta. Không ngừng dự đoán những phát triển trong tương lai và phản ứng nhanh chóng và hiệu quả…

Hạng: 242 thế giới - Quy mô: 7.000 sinh viên