Đại học Hasselt

Được thành lập như Trung tâm Đại học Limburg năm 1973, Đại học Hasselt bắt đầu chỉ với hai khoa và không được biết đến với tên hiện tại cho đến năm 2005. Tổ chức này nằm ở thành phố nhỏ Hasselt ở phía đông bắc Bỉ. Ngày nay, trường đại học có sáu khoa:…

Hạng: 3859 thế giới - Quy mô: 2.999 sinh viên