Đại học Klagenfurt

Đại học Klagenfurt là một trường đại học nghiên cứu liên bang Áo và là tổ chức nghiên cứu và giáo dục đại học lớn nhất ở bang Carinthia. Nó có khuôn viên ở Klagenfurt. Những thành tựu khoa học của Đại học Klagenfurt đã thúc đẩy trường đại học phát triển tầm nhìn quốc…

Hạng: 738 thế giới - Quy mô: 8.301 sinh viên